Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PAPIERBOX.COM

Właścicielem, sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.papierbox.com jest:

F.H.U. Net-Art Dominik Kotowski, NIP: 9452274479, REGON: 525558572, adres korespondencyjny: ul. Ehrenberga 32, 31-309 Kraków, e-mail: papierbox@papierbox.com, tel: 601-512-075. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Adres reklamacyjny i adres odstąpienia od umowy – F.H.U. Net-Art Dominik Kotowski, ul. Ehrenberga 32, 31-309 Kraków.

Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://papierbox.com/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

Dokument sprzedaży – faktura VAT.

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Sklep internetowy i wymieniona pod adresem https://papierbox.com/formy-platnosci lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem internetowym w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.

Formularz zamówienia – znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym

Informacja – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.

Karta produktu – pojedyncza strona w sklepie internetowym www.papierbox.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.papierbox.com.

Kodeks dobrych praktyk – stosowany przez Sprzedawcę zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych oraz zawodowych o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.papierbox.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty w celu późniejszego ich zakupu, a także umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, rodzaju dostawy, formy płatności.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Klienta, z wyłączeniem odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie produkt w posiadanie.

Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.papierbox.com

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego, wraz z załącznikami.

Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym.

Rodzaj dostawy – sposób dostarczenie zamówionego produktu wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem internetowym w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod .adresem www.papierbox.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

Sprzedawca (Sprzedający) – Dominik Kotowski prowadzący działalność gospodarczą F.H.U. Net-Art Dominik Kotowski, NIP: 9452274479, REGON: 525558572, adres korespondencyjny: ul. Ehrenberga 32, 31-309 Kraków, e-mail: papierbox@papierbox.com, tel: 601-512-075. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.

Usługa – oferowane przez Usługodawcę świadczenie usług grawerowania laserem.

Usługobiorca – osoba fizyczna osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.papierbox.com, a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie internetowym jak: Konto lub składająca zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia;

Usługodawca – Dominik Kotowski prowadzący działalność gospodarczą F.H.U. Net-Art Dominik Kotowski, NIP: 9452274479, REGON: 525558572, adres korespondencyjny: ul. Ehrenberga 32, 31-309 Kraków, e-mail: papierbox@papierbox.com, tel: 601-512-075. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

Usługi świadczone drogą elektroniczną – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz zamówienia znajdujący się w Sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Użytkownik – każdy kto korzysta ze Sklepu internetowego.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Załączniki – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego www.papierbox.com oferta zawarcia umowy sprzedaży, określająca w szczególności rodzaj i liczbę produktów, rodzaj dostawy, formę płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Klienta.

§2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu. Sklep internetowy świadczy ponadto usługi grawerton oraz grawerowania laserowego.

2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.

3. Regulamin stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. W celu zawarcia umowy ze sprzedawcą klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć ze sprzedawcą umowę w oparciu o niniejszy regulamin.

5. Treść regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji klienta stanowi treść zawartej umowy pomiędzy stronami. Treść umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona klientowi, w celu zagwarantowania klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

6. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja regulaminu przez klienta.

7. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową www.papierbox.com oraz e-mailem na adres papierbox@papierbox.com.

8. Komunikacja ze sprzedawcą dokonywana przez klienta powoduje ponoszenie przez klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

9. Do korzystania ze sklepu internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

10. Produkty dostępne w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są fabrycznie nowe. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem sprzedawcy do dostarczenia klientowi produktów bez wad. Sprzedawca zobowiązuje się ponadto świadczyć usługi wolne od wad fizycznych i prawnych.

11. Potwierdzenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez klienta adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i informacji o prawie odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

12. Klient korzystający ze sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami regulaminu,

b) korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 3 Rejestracja

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia klientom założenia i korzystania z konta użytkownika na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem papierbox.com.

2. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

3. W celu dokonania rejestracji w sklepie internetowym użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu internetowego, podając w nim swoje dane. W celu dokonania rejestracji konta użytkownika wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta  regulaminu, a także wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia konta użytkownika i realizacji zamówień w sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia konta użytkownika. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia konta użytkownika.

4. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać:

a) imię

b) nazwisko

c) adres zamieszkania lub firmy

d) hasło

5. dobrowolnie użytkownik może podać telefon kontaktowy.

6. Po wypełnieniu przez użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto użytkownika.

7. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

8. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji informując o tym sklep internetowy.

§4 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego,

b) e-mailem na adres papierbox@papierbox.com,

c) telefonicznie.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie przez klienta wszelkich obowiązkowych danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy produktu. Brak akceptacji regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia produktu za pośrednictwem sklepu internetowego. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

3. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Następnie Klienta w celu złożenia zamówienia powinien dokonać wyboru rodzaju dostawy oraz formy płatności.

4. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez sprzedawcę umowy.

5. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych oraz naciśnięciu przycisku „Podsumowanie” wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające informacje dotyczące:

a) wybranego produktu lub produktów,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) dane nabywcy i dane adresowe.

6. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „Zamawiam i płacę”.

7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

8. Sklep internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie do Klienta wiadomości  e-mail, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu zamówienia lub na Koncie Użytkownika, zawierającej wszystkie istotne elementy Zamówienia, potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji, a także informację o kolejnych etapach realizacji Zamówienia.

9. Zawarcie umowy z Klientem,  następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej wszystkie istotne elementy Zamówienia, potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego jako rodzaju dostawy, Zamówienie złożone przez stronę internetową Sklepu internetowego jest Rezerwacją, a Umowa zostaje zawarta z chwilą odebrania produktu przez Klienta w Sklepie stacjonarnym. Informacja ta jest przekazywana Klientowi w wysłanej wiadomości e-mail.

10. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie potwierdzenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i informacji o prawie odstąpienia od umowy. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę w formie pisemnej lub poprzez wiadomość e-mail oświadczenia Klienta o zaakceptowaniu warunków Zamówienia.

11. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie. Realizacja  zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

§5 Płatności

1. Ceny produktów podane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określany jest w cenniku dostaw.

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przedpłata – płatność przelewem po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia na konto 04 1140 2004 0000 3102 8380 4297 podając tytuł wpłaty oraz numer zamówienia. – wówczas Sklep internetowy rezerwuje produkt w magazynie i wysyła go na adres klienta,
b) płatność elektroniczna – płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

c) za pobraniem – płatność przy odbiorze produktu.

d) gotówka – przy odbiorze osobistym

3. W przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl płatność powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

4. Usługę przelewy24.pl świadczy DialCom24 Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisaną rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS  0000306513, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1 697 000,00 zł, na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

5. Do każdego zamówienia Sklep internetowy wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

6. Klient dokonuje zakupu produktu oraz zamówienia usługi według cen oraz cennika dostawy  obowiązujących w chwili złożenia zamówienia

7. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie koszyka.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

§6 Realizacja dostawy

1. Sklep internetowy dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez pocztę polską, przesyłkę kurierską lub odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy. Przesyłki kurierskie dostarcza się za pośrednictwem firmy kurierskiej General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Dostawa następuje na adres wskazany w zamówieniu.

3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego odbioru produktu, zgodnie z rezerwacją złożoną przez sklep internetowy.

4. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 16:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Produkt zostanie dostarczony w terminie zazwyczaj 3-5, ale nie dłużej niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wysyłka produktu w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie lub po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku gdy zawiera ono usługę grawerowania lub nadruku z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.

6. Czas realizacji zamówień z usługą grawerską lub nadrukiem wynosi standardowo 3-5 dni  roboczych plus czas dostawy, zgodnie z ust. 5 powyżej, liczonych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej wszystkie istotne elementy zamówienia, potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas ten może się wydłużyć w przypadku  kumulacji dużej ilości zleceń lub wysokiego stopnia trudności zamówienia o czym klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem. Wszelkie projekty przysyłane przez klientów powinny być sporządzone w programie  COREL DRAW do wersji X4 . Pliki z projektami powinny zawierać czcionki zamienione  na krzywe i zapis w formacie czytanym przez Corel Draw – cdr, cmx, czcionka w krzywych, bez kompresji. W przypadku  usługi LUXORJET ( kolorowy nadruk na szkle) akceptowane są także pliki: TIFF, BMP,  JPG, PSD, w rozdzielczości min 800 x 800 pikseli i 300 dpi.

7. Po opracowaniu grafiki, projekt wysyłany jest pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail do  potwierdzenia przez klienta.  Klient zobowiązany jest odesłać wiadomością zwrotną (e-mail) akceptację projektu  lub przesłać informacje dotyczące korekty lub zmian w projekcie. Brak akceptacji  albo złożenia uwag w terminie 10 dni roboczych traktowane będzie jako rezygnacja klienta z realizacji zamówienia. W takim przypadku zamówienie nie będzie realizowane, a firma zwróci kwotę wpłaconą przez klienta na poczet ceny usługi.

8. W przypadku wyboru odbioru osobistego jako rodzaju dostawy, w sytuacji, gdy w zamówieniu klient wskazał inną osobę do odebrania produktu, sklep internetowy może zweryfikować dane osobowe osoby odbierającej produkt. Weryfikacja taka poprzedzona będzie prośbą o okazanie dowodu osobistego, celem porównania danych wskazanych przez klienta w zamówieniu, z danymi osoby odbierającej.

9. Umowa o której mowa w pkt 8 zostaje zawarta w momencie osobistego odebrania produktu przez klienta, lub osobę przez niego wskazaną. Umowa ta nie jest umową zawartą na odległość, a złożone zamówienie jest rezerwacją produktu.

10. Po otrzymaniu przesyłki konsument powinien dokonać sprawdzenia stanu produktu i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisać protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 601-512-075 lub na adres e-mail: papierbox@papierbox.com.

11. Klient który nie jest konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 601-512-075 lub na adres e-mail: papierbox@papierbox.com.

§ 7 Gwarancja i reklamacje

1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego są objęte gwarancją. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu na podstawie rękojmi, określonej w § 9 regulaminu.

2. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe (uszkodzenia powstałe z winy przewoźnika) sprzedawca przyjmuje do 3 dni od otrzymania przez klienta przesyłki z produktem. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane. Zaleca się sprawdzenie przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu.

3. Reklamacje należy składać na adres reklamacyjny podany w § 1 Regulaminu lub na adres e-mail: papierbox@papierbox.com.

4. Zwrot reklamowanego produktu należy uzgodnić ze sprzedawcą. Produkt odsyłany do Sprzedawcy musi być dobrze zabezpieczony. Reklamacje produktów, które w skutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu, będą odrzucane.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość,  przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta składając jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.

2. Do zachowania 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać pocztą elektroniczną na adres: papierbox@papierbox.com, lub listownie na adres: PAPIER BOX, F.H.U. Net-Art Dominik Kotowski, ul. Ehrenberga 32, 31-309 Kraków.

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy  które zostało wysłane do konsumenta wraz z produktem lub jest dostępne również pod adresem https://papierbox.com/formularz-odstapienia-umowy Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

4. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Konsumenta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

5. Sprzedawca potwierdza konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

8. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez konsumenta, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem pkt 10-12.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. W przypadku wybrania przez konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

13. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi nadruku lub grawerowania przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od umowy, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)  o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej na drodze aukcji publicznej;

l)   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

§9 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedającego albo sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację
  uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
 2. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym,
  powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma
  również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony
  ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W
  przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od
  ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi
  (art. 20 ust. 2).
 3. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli
  KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
  • nazwisko i imię,
  • adres do wysyłki produktów,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
 5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy
  USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.6.
 6. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację Zamówienia.

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania, aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Klient może również wyrazić odrębną zgodę aby dane osobowe były przetwarzane przez Sklep internetowy w celu otrzymywania od Sklepu internetowego materiałów reklamowo – promocyjnych.

6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sklep internetowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://papierbox.com/polityka-prywatnosci.

§11 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego (w tym zdjęć i opisów produktów) bez pisemnej zgody Sklepu internetowego.

§12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.  Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.  Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (https://papierbox.com/regulamin). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, chyba że Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

5. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między Sklepem internetowym a Konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak okaże się to niemożliwe lub będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spody będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, w sposób jak poniżej:

a) Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;

b) Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (niebędącym jednocześnie Konsumentem) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.